Ατομική Έκθεση / Solo Exhibition 2009
Ατομική Έκθεση / Solo Exhibition 2009

«Αδάμ και Εύα, οι ρίζες της γης…»
Αίθουσα “ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ”, Αθήνα.
«Αdam and Eve, the roots of ground…»
Gallery “PERITECHNON”, Athens.

 

"Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω... (από Βίβλο, Εδάφιο Ψλ 33:6, Ης 42:5, Ιερ 10:12)." 80x100 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And God said, Let there be... (from Bible Subparagraph Ps 33:6, Hg 42:5, Jer 10:12)." 80x100 cm, oil on canvas, mixed media."Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο... (από Βίβλο, Εδάφιο Α΄Κορ 15:47, Α΄Κορ 15:45)." 50x120 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And the Lord God formed man... (Bible Subparagraph Cor 15:47, Cor 15:45)." 50x120 cm, oil on canvas, mixed media."Και κατασκεύασε Κύριος... Βίβλο, Εδάφιο Α΄Κορ 11:8." 50x120cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And Lord constructed ... Bible Subparagraph Cor 11:8." 50x120cm, οil on canvas, mixed media.
"Και είπεν Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλό να ήναι ο άνθρωπος μόνος· θέλω κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν, Βίβλο, Εδάφιο." 50x120cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And he said Lord God is not good to him be the man alone, I will make him a helper with him, Bible Subparagraph." 50x120cm, οil on canvas, mixed media."Και έλαβε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ δια να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν. Βίβλο, Εδάφιο." 60x120cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. "And the Lord was God and man hath laid him in the paradise of Eden to work and keeps him. Bible Subparagraph." 60x120cm, οil on canvas, mixed media.
"Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγων...Βίβλο, Εδάφιο." 70x90cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"Commanded the Lord God to Adam saying ... Bible Subparagraph." 70x90cm, οil on canvas, mixed media."Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης... Βίβλο, Εδάφιο Απ 2:7." 80x200cm, δίπτυχο, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And the Lord God did it germinate from the earth ... Bible Subparagraph Re 2:7." 80x200cm, diptych, oil on canvas, mixed media."Και είπεν η γυνή προς τον όφιν... Βίβλο, Εδάφιο." 60x80cm, τρίπτυχο, λάδι σε καμβά.
"And the woman said to the serpent ... Bible Subparagraph." 60x80cm, triptych, oil on canvas."Και είπεν Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα...Βίβλο, Εδάφιο Απ 12:13." 70X200cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And he said the Lord God to the woman ... Bible Subparagraph Re 12:13." 70X200cm, οil on canvas, mixed media.
"Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσι...Βίβλο, Εδάφιο Εφ 5:28." 60x120cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"Therefore men they owe to love ... Bible Subparagraph 5:28 long." 60x120cm, οil on canvas, mixed media.


"Kαι θέλουσι είσθαι οι δύο εις σάρκαν μίαν. Βίβλο, Εδάφιο Μτ 19:5, Εφ 5:31, Α΄Κορ 6:16, Μκ 10:7." 50x50cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And they shall be two in one flesh. Bible Subparagraph Mt 19:5, 5:31 long, Cor 6:16, Mk 10:7." 50x50cm, οil on canvas, mixed media.
"Ήσας δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ησχύνοντο. Βίβλο, Εδάφιο Γεν 3:7." 80x80cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"They were both naked, Adam and his wife ... Bible Subparagraph Gen 3:7." 80x80cm, οil on canvas, mixed media."Kαι ηνοίχθησαν οι οφθαλμοί...Βίβλο, Εδάφιο Γεν 3:7." 60x100cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And the eyes were opened ... Bible Subparagraph Gen 3:7." 60x100cm, οil on canvas, mixed media."Προς δε τον Αδάμ είπεν, επειδή υπάκουσας...Βίβλο, Εδάφιο." 70X100cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"Τo Adam he said, because they obey ... Bible Subparagraph." 70X100cm, οil on canvas, mixed media."Δια τούτο καθώς δι΄ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον...Βίβλο, Εδάφιο Ρωμ 5:12." 70X100cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"Wherefore as by one man sin entered into the world ... Bible Subparagraph Rom 5:12." 70X100cm, οil on canvas, mixed media.
"Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου...Βίβλο, Εδάφιο." 80x80cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"Lord God sent him away from the paradise ... Bible Subparagraph." 80x80cm, οil on canvas, mixed media."Και μήπως υψώσης τους οφθαλμούς σου εις τον ουρανόν....Βίβλο, Εδάφιο Δτ 4:19." 80x100cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And lest lifted up your eyes to heaven .... Bible Subparagraph GD 4:19." 80x100cm, οil on canvas, mixed media.


"Και είπεν ο Αδάμ: Η γυνή την οποίαν έδωκας...Βίβλο, Εδάφιο." 80x80cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
"And he said, Adam: The woman that you gave ... Bible Subparagraph." 80x80cm, οil on canvas, mixed media.