Ατομική Έκθεση / Solo Exhibition 2005

«Διαπλανητικές αναζητήσεις»
Αίθουσα “Athens Art Space”, Κολωνάκι, Αθήνα.
«Interplanetary Searches»
Gallery “Athens Art Space”, Kolonaki, Athens.


Έργα / Artwork 1999

Πτυχιακή εργασία / Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών), Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Diploma Thesis Artwork / School of Fine Arts (Fine and Applied Arts), Aristotle University."Όνειρο"
200x150 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Dream"
200x150 cm,
mixed media on canvas. 

"Αίσθηση"
180x160 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Sense"
180x160 cm,
mixed media on canvas.
 "Νοσταλγία"
200x160 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Nostalgia"
200x160 cm,
mixed media on canvas.
"Συναίσθημα"
200x150 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Emotion"
200x150 cm,
mixed media on canvas.

"Θέληση"
200x200 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Will"
200x200 cm,
mixed media on canvas.
"Περιπλάνηση"
140x100 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Wandering"
140x100 cm,
mixed media on canvas.

 "Αντίθεση" δίπτυχο
260x70 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Contrast"
diptych
260x70 cm,
mixed media on canvas.
    "Ένταση" δίπτυχο
280x70 cm,

μικτή τεχνική σε καμβά.
"Intensity" diptych
280x70 cm,
mixed media on canvas.


Έργα / Artwork 2004-2005

Η συμπαντική θεματική ολοκληρώθηκε μετά το 2004 με την παρουσίαση των αγγελικών ψυχών, που αιωρούνται αρμονικά στο σύμπαν.
The universal theme was completed after 2004 with the presentation of angelic souls,hovering harmoniously in the universe."Δημιουργία"
100x100 cm,

μικτή τεχνική σε καμβά.

"Creation"
100x100 cm,

mixed media on canvas.
"Αναζήτηση"
100x100 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Sweep"
100x100 cm,
mixed media on canvas.

"Αθωότητα"
100x100 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Innocence"
100x100 cm,
mixed media on canvas.

 
 

 

"Ύλη"
100x100 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Matter"
100x100 cm,
mixed media on canvas.
 "Κίνηση"
80x60 cm,
μικτή τεχνική σε καμβά.
"Motion"
80x60 cm,
mixed media on canvas.

   

 


"Αιώρηση"κατασκευές
60x30x30 cm,
μικτή τεχνική.

"Hovering" constructions
60x30x30 cm,
mixed media.
 
            

Ενότητα 29 έργων / Section of 29 paintings 2004

"Συμπαντικές αποχρώσεις"
50x40 cm, μικτή τεχνική.

"Universal shades"
50x40 cm, mixed media.