solo exhibition/ατομική έκθεση 2009

 


«Αδάμ και Εύα, οι ρίζες της γης...», Αίθουσα ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα 2009.
«Adam and Eve, the roots of the earth...», RERITECHNON, Athens 2009.
«Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα ανάμεσον των υδάτων, και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων», Ψλ33:6, Ης 42:5, Ιερ 10:12, 80x100 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters», Ps 33: 6, Isa 42: 5, Jer 10:12, 80x100 cm, oil on canvas, mixed media.«Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν», Α΄Κορ 15:47, Α΄Κορ 15:45, 50x120 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And the God formed man of the dust of the ground and he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul», A' Κ 15:47, A' Κ 15:45, 50x120 cm, oil on canvas, mixed media.«Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ», Α΄Κορ 11:8, 50x120 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
«And the God made the rib, which they took from Adam into a woman, and brought it unto Adam», A' Κ 11: 8, 50x120 cm, oil on canvas, mixed media.«Και είπεν Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος μόνος· θέλω κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν», Γένεσις 2:18-25, 50x120 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And the Lord God said, It's not good for the man to be alone; I will make him a helper like him», Genesis 2: 18-25, 50x120 cm, oil on canvas, mixed media.«Και έλαβε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ δια να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν», Γεν, β’, 15, 60x120 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And the Lord God took the man, and set him in the midst of Eden to work him, and to keep him», Gen, b, 15, 60x120 cm, oil on canvas, mixed media.«Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγων, Από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ΄αυτού· διότι καθ΄ην ημέραν φάγης απ΄αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει», Γένεσις 2/β/16-17, 70X90 cm, λάδι σε καμβά.
«And the Lord God commanded Adam, saying, From every tree of the garden eat freely, from the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it», Genesis 2/β/16-17, 70X90 cm, oil on canvas.«Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρον ωραίον εις την όρασην και καλόν εις την γεύσιν· και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού», Απ 2:7, 80x200 cm, Δίπτυχο, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And the Lord God made every tree to grow from the earth beautiful in sight and good in taste and the wood of life in the midst of paradise, and the wood of the knowledge of good and evil», Ap 2:7, 80x200 cm , oil on canvas, mixed media.«Και είπεν Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες; Και η γυνή είπεν, Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον», Απ12:13, 70X200 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And the Lord God said to the woman, What is this that you have done? And the woman said, The serpent deceived me and ate», Ap 12:13, 70X200 cm, oil on canvas, mixed media.«Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσι τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά», Εφ 5:28, 60x120 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«This is how men owe it to themselves to love a woman's bodies as their bodies. That he loves himself woman loves himself», Ef5:28, 60x120 cm, οil on canvas, mixed media.«Ήσας δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ησχύνοντο», Γεν 3:7, 80x80 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
«They were both naked, Adam and his wife, and they were not ashamed», Gen 3:7, 80x80 cm, oil on canvas, mixed media.


 
«Kαι ηνοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφοτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα συκής, έκαμον εις εαυτούς περιζώματα», Γεν 3:7, 60x100 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and had sewed fig leaves, and made themselves girdles», Gen 3:7, 60x100 cm, oil on canvas, mixed media.«Kαι θέλουσι είσθαι οι δύο εις σάρκαν μίαν», 
Μτ 19:5, Εφ 5:31, Α΄Κορ 6:16, Μκ 10:7, 50x50 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική. 
«And they both want to be in one flesh»,
Mt 19:5, Eph 5:31, Aikor 6:16, Mk 10:7, 50x50 cm, oil on canvas, mixed media.«Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, Από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν από δε του καρπού του δέντρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, Μη φάγητε απ΄αυτού, μήδε εγγίσητε αυτόν, δια να μη αποθάνητε», Β’ Κορ 11:3, 60x80 cm, Τρίπτυχο, λάδι σε καμβά.
«And the woman said to the servant, From the fruit of the trees of paradise we can eat, and from the fruit of the tree which is in the midst of paradise, God said, Do not eat of it, do not touch it, lest die», 2nd Cor 11:3, 60x80 cm, Triptych, oil on canvas.

 

«Προς δε τον Αδάμ είπεν, επειδή υπάκουσας εις τον λόγον της γυναίκας σου, και έφαγες από του δέντρου, από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγεις απ΄αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ΄αιτιας σου· με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπους αυτής πάσας ημέρας της ζωής σου·», Γένεση: 3, 70X100 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
«And they said to Adam, Because you have obeyed the voice of your wife, and have eaten of the tree, from where I commanded you, saying, shall not eat of it, fruits of this every day of your life·», Genesis: 3, 70X100 cm, oil on canvas, mixed media.«Δια τούτο καθώς δι΄ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ουτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντες ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον», Ρωμ 5:12, 70X100 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
«For as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed on all men because they all sinned», Rom 5:12, 70X100 cm, oil on canvas, mixed media.«Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, δια να εργάζηται την γην εκ της οποίας ελήφθει. Και εκδίωξε τον Αδάμ», Γένεση 3:4, 80x80 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
«Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to work the land from which he was taken. And expelled Adam», Genesis 3:4, 80x80 cm, oil on canvas, mixed media.«Και μήπως υψώσης τους οφθαλμούς σου εις τον ουρανόν, και ίδων τον ήλιο και την σελήνη και τα άστρα, πάσαν την στρατιάν του ουρανού, πλανηθείς και προσκηνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμοίρασεν εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω παντός του ουρανού», Δτ 4:19, 80x100 cm, λάδι σε καμβά, μικτή τεχνική.
«And lift up your eyes to the heavens, and behold the sun and the moon and the stars, all the hosts of heaven, wandering and worshiping them and worshiping them, which the Lord your God has distributed among all the nations under you all of heaven», Dt 4:19, 80x100 cm, oil on canvas, mixed media.«Και είπεν ο Αδάμ. Η γυνή την οποίαν έδωκας...», Γένεση 3:12, 80x80 cm, λάδι σε καμβά. 
«And Adam said. The woman you gave...», Genesis 3:12, 80x80 cm, oil on canvas.